Şirketinizin kanuni defter, kayıt, belge ve hesapları muhasebe uygulamaları genel tebliğine ve vergi mevzuatına uygunluk yönünden araştırılır, olası bir vergi incelemesinde karşılaşabileceğiniz ve tenkit edilebilecek hususlar yönünden işlemlerinizin kontrolü yapılır, muhtemel vergi tasarruflarınız ve potansiyel vergi riskleriniz raporlanmak suretiyle sizlere bildirilir.
Bilanço, mizan ve beyannameleriniz ile hesaplarınız denetlenerek mevcut vergi yasaları, güncel tebliğ, özelge ve sirkülerler kapsamında hatalı olan uygulamalarınız tespit edilerek mevzuata uygun hale getirilir ve vergi riskiniz azaltılır. Yine bu kapsamda vergi kanunlarında lehinize olan ve size vergi tasarrufu sağlatacak uygulamalar, uzman kadrolarımızca vergi kanunlarındaki alternatif uygulamalar değerlendirilerek sizlere tavsiye ve önerilerde bulunulur.
İyi bir danışman az vergi ödeten değil kanunlardaki tüm avantajları kullandırandır. Türk vergi sisteminde tanınan haklardan ve kolaylıklardan kimi zaman bilgi eksikliğinden, kimi zaman zamanında müdahale edilemediğinden mükellefler tarafından yararlanılamamaktadır. Uzman ekibimiz de bu kapsamda vergi kanunlarında yer alan avantajları (istisna, muafiyet, indirim ve teşvikler) faaliyet ve uygulamalarınız doğrultusunda detaylı olarak ve tüm süreçleri kapsayacak şekilde size rapor ederek, vergi yükünüzü minimuma indirmeye çalışmaktadır.
YMM TASDİKİ NEDİR?
Yeminli mali müşavirlik mevzuatına göre yeminli mali müşavirler (YMM), gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler. Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ile belgelerin ibraz edileceği yerler esas alınarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. YMM’ler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Müşterilerimize sunduğumuz üst düzey yeminli mali müşavirlik hizmetlerimiz:
 • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki
 • Mali Tabloların Tasdiki
 • KDV ve ÖTV İadelerinin Tasdiki
 • Vergi İstisna ve Muafiyetlerinin Tasdiki
 • Yatırım İndirimi Uygulamalarının Tasdiki
 • Sermaye Yedekleri ve İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımının Tasdiki
 • Sermayenin Mevcudiyetinin ve Ödendiğinin Tasdiki
 • Banka Kredilerine İlişkin Mali Raporların Tasdiki
 • Vakıf ve Derneklerde Vergi Muafiyeti Şartlarının Tasdiki
 • Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdiki
 • Diğer Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik Raporları
 • Genel itibariyle beyan esasına dayanan vergi sistemimizde, yükümlü beyanlarının doğruluğunun araştırılması, tespiti ve sağlanmasına yönelik olarak, vergi incelemesi yapmaya yetkili kamu denetim elemanları tarafından yürütülen vergi incelemeleri sırasında ve/veya belirtilen incelemeler sonucunda vergi idaresince salınacak her türlü vergiler ve cezalar sebebiyle oluşacak uyuşmazlıkların yasal olarak belirlenmiş idari süreçlerde (tarhiyat öncesi uzlaşma, tarhiyat sonrası uzlaşma gibi) sonuçlandırılması  ve bu konuda ihtiyaç duyulacak diğer desteklerin (temsil dahil) verilmesi, bu  hizmetlerimizin çerçevesini oluşturmaktadır. Bu kapsamda;
  • İnceleme öncesi gözden geçirme ve hazırlık çalışmalarına destek,
  • Vergi incelemeleri ve tutanak düzenlenmesi aşamasında temsil ve/veya danışmanlık,
  • İnceleme sürecinde idari ve hukuki emsal karar ve görüşlerin sağlanması ve  sunulması,
  • Vergi ve ceza ihbarnamelerinin değerlendirilmesi; vergi, ceza ve gecikme faizi hesaplamalarının kontrolü,
  • Düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla ilgili olarak, rapor değerlendirme komisyonları nezdinde dinlenme taleplerinde bulunarak, açıklama ve itirazların sunulması,
  Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.
  Mükellefler ile vergi idaresi arasında gerek mükellefiyete ilişkin, gerekse vergi inceleme süreciyle ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıkların idari yollarla (düzeltme, uzlaşma, pişmanlık vb) sonuçlandırılması her zaman mümkün olmamaktadır. Belirtilen uyuşmazlıklarda ve idari mekanizmalardan sonuç alınamayan durumlarda yargısal çözüm yolları devreye girmektedir. Söz konusu anlaşmazlıkların çözümü konusunda vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve danıştay nezdinde yapılacak başvurular ve yargı sürecinin takibi konusunda tüm süreçte uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.
  482 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi denetim sürecini hızlandırmak ve vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla izaha davet müessesesi getirilmiştir. İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup, bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumaktadır. Bu kapsamda, vergi idaresinden talep edilebilecek izahat talepleri konusunda vergi kanunlarına ve diğer yasal düzenlemelere hakim olan uzman kadromuz, sizlere gerekli desteği sağlayacaktır.
  Türkiye’de yatırım yapmayı ve faaliyet göstermeyi planlayan yerli ve yabancı ortaklı şirketlere, baştan sona, tam kapsamlı ve detaylı yurtiçi ve yurtdışı şirket kurulumu hizmetleri sunmaktadır; Anonim şirket, limited şirket ve diğer sermaye şirketleri, yabancı şirketlerin Türkiye ofisleri, irtibat bürosu. Hizmetlerimiz ayrıca; ana sözleşmelerin hazırlanmasını (veya değişiklik yapılması), ticaret siciline tescil ve ilan edilmesini, vergi dairesi, SGK ve diğer kamu kurumlarına kayıt işlemlerinin yapılmasını, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Ticaret Hukuku ve Vergi Hukuku ile bunların uygulaması hakkında danışmanlığı kapsamaktadır.