• İş ve sosyal güvenlik danışmanlık hizmetlerine ilişkin görüşlerinin yazılı veya sözlü olarak iletilmesi,
 • Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve sosyal güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilecek müfettiş/denetmen incelemesi ve denetimlerde ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde danışmanlık yapılması,
 • İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına hukuki destek verilmesi,
 • Şirketin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı, iş ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunulması.
 • İşçi - işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması,
 • İş yerinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak aylık/üç aylık periyotlarda denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması,
 • İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması,
 • İş sözleşmelerinin ve özlük dosyalarının mevzuata uygun olarak hazırlanması ve denetlenmesi,
 • İş kazalarından meydana gelebilecek sorunların çözümü konusunda danışmanlık,
 • İşveren ve işçi arasında meydana gelecek uyuşmazlıkların barışçı yoldan çözümü,
 • İş yerlerinin devir-birleşme-bölünme-tasfiye-kapanma uygulamalarında iş sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler hakkında danışmanlık,
 • Toplu işten çıkarmalarda danışmanlık,
 • Fesih, ihbar, kıdem, yıllık izin gibi uygulama ve mevzuata uygunluk danışmanlığı,
 • İşe iade davası sonucu yapılacak iş ve işlemlerin yasal sürece uygun olarak yürütülmesine danışmanlık yapmak.
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı TİSGL Kanunu kapsamında sirküler hizmeti verilmesi.
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile diğer sosyal güvenlik mevzuatı konularında sirküler hizmeti verilmesi.
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenliği İlgilendiren yasal zorunluluklarda ki değişiklikler konusunda sirküler hizmeti verilmesi.
 • 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Sayılı Kanunlar Hakkında Genel Danışmanlık,
 • Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlık, Pazarlık Stratejileri Geliştirme ve Görüşme Süreçlerinde Bulunma,
 • Toplu İş Uyuşmazlıklarının Tüm Aşamalarında Danışmanlık ve Uygulamacı Çözüm Ortaklığı.
 • İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri için İlişiksizlik Belgesi alınması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu müfettiş ve denetmenleri tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi konusunda danışmanlık hizmetleri,
 • Uzlaşma ve İtirazlar süresince danışmanlık hizmetleri verilmesi.
 • Güncel istihdam teşviklerinden işverenlerin istisnasız tam ve eksiksiz olarak yararlanması süreçlerinin yönetimi
 • Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primlerinin İşveren Hissesinden Beş Puanlık İndirim Teşviki (5510/81. Madde)
 • Yurtdışına Götürülen Sigortalılara İlişkin Sigorta Prim Teşviki İle Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyine Göre Belirlenen İllerde, Beş Puanlık İndirime İlave İndirim Uygulanmasına İlişkin Sigorta Prim Teşviki (6486 Sayılı Kanun),
 • Engelli Sigortalıları İstihdam Teşviki (4857 Sayılı Kanun)
 • Kültür Yatırımları Ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki (5225 Sayılı Kanun)
 • Araştırma Ve Geliştirme (Ar-Ge)  Faaliyetlerinde Sigorta Prim Desteği (5746 Sayılı Kanun)
 • Kadın, Genç Ve Mesleki Yeterliliğe Sahip Sigortalı İstihdam Teşviki (6111 Sayılı Kanun)
 • Kadın Ve Genç Sigortalı İstihdam Teşviki (4447 Sayılı Kanun)
 • İşsizlik Ödeneği Alanları İstihdam Teşviki (5921 Sayılı Kanun)
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek 2 nci Madde)
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6322 Sayılı Kanun)
 • İşbaşı eğitim teşviki (4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici 15. Madde)
 • İlave işçi çalıştırma SGK işçi ve İşveren Paylarının Hazinece ödenmesi konusunda Teşvik (687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname)
 • İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması, Denetimi, Raporlaması.
 • Görev Tanımlarının Oluşturulması.
 • Performans Değerlendirme Sistemlerinin Oluşturulması.
 • Ücret Yönetimi Sistemlerinin Oluşturulması.
 • Kariyer Planlama Sistemlerinin Oluşturulması.
 • Eğitim-Geliştirme Sistemlerinin Oluşturulması.
 • Ödül-Teşvik-Ceza Motivasyon Sistemlerinin Oluşturulması.
 • Şirket Politikalarına Uygun Yönetmelik ve Talimatların Hazırlanması.
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konularında Genel ve Şirketlere Özel Eğitimler
Çalışma amaçlı ikamet izinleri alımı, sürelerinin izlenmesi, çalışmaya bağlı ikamet iznine dönüştürülmesi, zamanında bildirimlerin yapılması konularında danışmanlık yapmaktadır.
Türkiye’den SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı statülerinde emeklilik hesaplamalarının yapılması ve emeklilik işlemlerinin süreçlerinin izlenmesi,Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen sürelerinin borçlanma yoluyla sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi hususunda hangi sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapacakları ile borçlanma miktarını tespit etmek ve kişinin almak istediği emekli maaşına göre en uygun borçlanma tutarını belirleyerek sigortalılara danışmanlık hizmetlerini sunmak.